خانه > لیست اعضاء هیات علمی

لیست اعضاء هیات علمی

لیست اعضاء هیات علمی ( گروه پرستاری شهرکرد )

  1. سرکار خانم دکتر اعظم علوی
  2. سرکار خانم دکتر سیمین طهماسبی
  3. جناب آقای دکتر محسن حسینی
  4. سرکار خانم پروین محمدی
  5. سرکار خانم شیرین میرزاییان
  6. سرکار خانم مریم خدیبی

 

ردیفنام و نام خانوادگیمقطع تحصیلیمرتبه علمیپست الکترونیک
۱سیمین طهماسبیدکتریاستادیارTahmas.s2004@gmail.com
۲اعظم علوی اشکفتکیدکتریاستادیارAzam_alavi92@yahoo.com
۳سید محسن حسینی بروجنیدانشجوی دکتریمربیsmhosseini222@gmail.com
smhosseinyb@yahoo.com
۴پروین محمدیکارشناسی ارشدمربیmohamadi.par125@yahoo.com
۵شیرین میرزائیانکارشناسی ارشدمربیmirzaean.sh@gmail.com
۶مریم خدیبی بروجنیکارشناسی ارشدمربیmarykhadibi@yahoo.com

لیست اعضاء هیات علمی ( گروه مامایی)

  1. سرکار خانم لاله رستاک
  2. سرکار خانم لیلا گودرزی
  3. سرکار خانم نسرین بابادائی
ردیفنام و نام خانوادگیمقطع تحصیلیمرتبه علمیپست الکترونیک
۱لاله رستاککارشناسی ارشدمربیRastak79@yahoo.com
۲لیلا گودرزیکارشناسی ارشدمربیL-godarzi@iaushk.ac.ir
۳نسرین بابادائیکارشناسی ارشدمربی samani_nasrin@yahoo.com
۴آرزو عظیمی اقدمکارشناسی ارشد

لیست اعضاء هیات علمی ( گروه  بهداشت  ومدیریت خدمات بهداشتی  – درمانی )

ردیفنام و نام خانوادگیمقطع تحصیلیمرتبه علمیپست الکترونیک
۱حمیدرضا صالحیکارشناسی ارشدمربی
۲احمدرضا ایزدیدکتریاستادیار
۳نادر شریفیدکتریمربیnadersharifi.
منبع: سایت دانشگاه آزاد اسلامی شهرکرد