خانه > چارت جدید گروه پرستاری

چارت جدید گروه پرستاری

چارت جدید دروس گروه پرستاری – پرستاری شهرکرد در جدول های زیر به صورت ترمیک مشخص شده و دانشجویان پرستاری میتوانند طبق این چارت دروس انتخاب واحد نمایند

چارت جدید گروه پرستاری – پرستاری شهرکرد

نوع واحددروس پیشنیازکارورزیکارآموزیعملینظرینام درسورودی ۹۵ به بعدترم
اول
پایه——–۵/۰۵/۱تشریح
پایه——-۵/۰۵/۲فیزیولوژی
اختصاصی——-۵/۱۵/۲اصول ومهارت های پرستاری
پایه——-۵/۰۱بیوشیمی
پایه——-۵/۰۱میکرب شناسی
پایه——-۵/۰۵/۰فناوری اطلاعات در پرستاری
عمومی——-۲اندیشه اسلامی ۱
عمومی——-۳زبان عمومی
عمومی——-۱تربیت بدنی
عمومی——-۱رو خوآنی قرآن کریم
بدون احتسابکارگاه مهارت های ارتباطی با مددجو وخانواده
 ۲۰ واحدجمع واحدها                           
نوع واحددروس پیشنیازکارورزیکارآموزیعملینظرینام درسترم 
دوم
اختصاصیبیوشیمی۵/۱تغذیه وتغذیه درمانی
پایه———–۵/۰۱انگل شناسی
پایهفیزیولوژی۵/۰۵/۱ژنتیک و ایمنولوژی
اختصاصیتشریح-فیزیولوژی-بیوشیمی- میکروب وانگل شناسی۲داروشناسی
کارآموزی۱فارماکولوژی بالینی
اختصاصیاصول ومهارتهای پرستاری۲مفاهیم پایه پرستاری
کارآموزیارایه همزمان باتئوری۱کارآموزی اصول ومهارت های پرستاری
اختصاصی———۵/۰۵/۰فرآیند آموزش به بیمار
اختصاصی————۵/۱پرستاری  سلامت جامعه
اختصاصی———–۱اصول اپیدمیولوژی و مبارزه با بیماریهای شایع در ایران
عمومی————۲اخلاق اسلامی
اختصاصی————-۲روانشناسی فردی و اجتماعی
عمومیتربیت بدنی ۱۱ورزش ۱
بدون احتسابکارگاه کنترل عفونت در بیماران و بیمارستان
                                                              ۵/۱۹ واحدجمع واحدها                             
نوع واحددروس پیشنیازکارورزکارآموزیعملینظرینام درسترم 
سوم
اختصاصی————۵/۱پرستاری فرد و خانواده
اختصاصی————-۱پرستاری و بهداشت محیط
اختصاصیآموزش به بیمار-فارماکولوژی۵/۲پرستاری بهداشت مادر و نوزاد
کار آموزیارایه همزمان با تئوری۲کارآموزی پرستاری بهداشت مادر و نوزاد
اختصاصیتشریح-فیزیولوژی-بیوشیمی- میکروب وانگل شناسی- تغذیه- مفاهیم پایه پرستاری۳پرستاری بزرگسالان/ سالمندان۱
اختصاصی————۵/۰۱اخلاق پرستاری و ارتباط حرفه ای
کارآموزیارایه همزمان با تئوری۲کارآموزی پرستاری بزرگسالان/ سالمندان۱
پایه————۵/۰۵/۰آمار حیاتی مقدماتی
عمومی—————-۲تفسیر موضوعی قرآن
عمومی—————-۳فارسی
بدون احتسابکارگاه ایمنی مددجو
۵/۱۹واحدجمع واحدها   
نوع واحددروس پیشنیازکارورزکارآموزیعملینظرینام درسترم 
چهارم
اختصاصیپرستاری بهداشت مادر و نوزاد۲پرستاری در اختلالات سلامت  مادر و نوزاد
اختصاصیپرستاری بزرگسالان/ سالمندان۱- داروشناسی۳پرستاری بزرگسالان/ سالمندان۲
کارآموزی———۲کارآموزی سلامت جامعه/ فرد و خانواده/ محیط
اختصاصیروانشناسی فردی و اجتماعی۲پرستاری بهداشت روان
اختصاصیپرستاری بهداشت مادر و نوزاد۵/۰۵/۱پرستاری کودک سالم
پایه———-۵/۰۱تحقیق در پرستاری
اختصاصی———-۱کارآموزی پرستاری بهداشت روان
عمومی—————۱وصیت نامه حضرت امام(ره)
عمومی———-۲دانش خانواده و جمعیت
عمومی۲تاریخ تحلیلی صدر اسلام
کارآموزیارایه همزمان با تئوری۱کارآموزی پرستاری کودک سالم
بدون احتسابکارگاه مهارت های زندگی
۵/۱۹ واحدجمع واحدها
نوع واحددروس پیشنیازکارورزیکارآموزیعملینظرینام درسترم 
پنجم
اختصاصیپرستاری بزرگسالان/ سالمندان۲۴پرستاری بزرگسالان/ سالمندان۳
اختصاصیپرستاری کودک سالم۳پرستاری بیماریهای کودکان
کارآموزیارائه همزمان تئوری۲کارآموزی پرستاری بزرگسالان/ سالمندان۲
اختصاصیپرستاری بهداشت روان۲پرستاری بیماریهای روان
کارآموزیارائه همزمان با تئوری۱کارآموزی پرستاری بیماریهای کودکان
اختصاصیزبان عمومی۲زبان تخصصی
عمومیاندیشه اسلامی ۱۲اندیشه اسلامی ۲
اختصاصیفیزیولوژی۵/۰۵/۰بررسی وضعیت سلامت
کارآموزیارائه همزمان با تئوری۱کارآموزی پرستاری بیماریهای روان
بدون احتسابکارگاه اخلاق حرفه ای
۱۸ واحدجمع واحدها
نوع واحددروس پیشنیازکارورزیکارآموزیعملینظرینام درسترم 
ششم
اختصاصیاپیدمیولوژی- پرستاری در اختلالات سلامت مادر و نوزاد- پرستاری بزرگسالان/ سالمندان۱و۲و۳- پرستاری بیماریهای کودکان۵/۱پرستاری اورژانس در بحران و حوادث غیر مترقبه
اختصاصیپرستاری بزرگسالان/ سالمندان۱و۲و۳۳مراقبت های جامع پرستاری در بخشهای ویژه
اختصاصی————۲اصول مدیریت  خدمات پرستاری
اختصاصیپرستاری بزرگسالان/ سالمندان۳۵/۰۵/۱مراقبتهای پرستاری در منزل
کارآموزیکارآموزی پرستاری بزرگسالان/ سالمندان۲۲کارآموزی پرستاری بزرگسالان/ سالمندان۳
کارآموزیارائه همزمان با تئوری۱کارآموزی پرستاری مراقبت های ویژه
کارآموزیارائه همزمان با تئوری۱کاراموزی پرستاری در مشکلات شایع ایران
عمومی———-۲تاریخ و تمدن فرهنگ اسلامی
عمومی———-۲انقلاب اسلامی
بدون احتسابکارگاه آموزش به مددجو و خانواده
۵/۱۶ واحد
نوع واحددروس پیشنیازکارورزکارآموزیعملینظرینام درسترم 
هفتم
کارورزیکلیه دروس تئوری و کارآموزی۸کارآموزی در عرصه پرستاری بزرگسالان/ سالمندان۱و۲و۳ و پرستاری مراقبت در منزل
کارورزیکلیه دروس تئوری و کارآموزی۳کارآموزی در عرصه پرستاری مراقبتهای ویژه
بدون احتسابکارگاه اعتبار بخشی
بدون احتسابکارگاه جایگاه پرستار در پزشک خانواده
بدون احتسابکارگاه آشنایی با مخاطرات شغلی
۱۱ واحدجمع واحدها
نوع واحددروس پیشنیازکارورزکارآموزیعملینظرینام درسترم
هشتم 
کارورزیکلیه دروس تئوری و کارآموزی۲کارآموزی در عرصه پرستاری بهداشت مادران و نوزادان
کارورزیکلیه دروس تئوری و کارآموزی۲کاراموزی در عرصه پرستاری سلامت جامعه/ فرد و خانواده/ محیط
کارورزیکلیه دروس تئوری و کارآموزی۲کارآموزی در عرصه  پرستاری اورژانس و حوادث غیرمترقبه
کارورزیکلیه دروس تئوری و کارآموزی۲کارآموزی در عرصه اصول مدیریت خدمات پرستاری
کارورزیکلیه دروس تئوری و کارآموزی۲کارآموزی در عرصه پرستاری بیماریهای کودکان
بدون احتسابکارگاه حاکمیت بالینی
بدون احتسابکارگاه نقش پرستاران در پدافند غیر عامل
۱۰واحدجمع واحدها
*نظر به بسته شدن واحد های پرستاری در هشت ترم استثناً ارائه همزمان پیشنیاز در ترم ۲ با نظر شورای آموزشی دانشگاه بلامانع است. 
*طبق بخشنامه شماره ۹۸۰۰/۸۶/۴۲مورخ۲۱/۱۱/۸۶دانشجویان مجازبه اخذ بیش ازیک درس نظری(۲واحد)از دروس عمومی معارف در یک نیمسال تحصیلی نمی باشند. استثنا درترم پنجم وششم اخذ۴واحد دروس معارف بانظر شورای آموزشی دانشگاه بلامانع است.