خانه > ..پرستاری > دیکشنری پرستاری

دیکشنری پرستاری

DICTIONARY OF NURSING

second edition

دانلود دیکشنری پرستاری ویرایش دوم برگرفته از منابع و دیکشنری های زیر

Specialist dictionaries

Dictionary of Accounting________________________ 978 0 7136 8286 1

Dictionary of Agriculture________________________ 978 0 7136 7778 2

Dictionary of Aviation___________________________ 978 0 7136 8734 7

Dictionary of Banking and Finance_________________ 978 0 7136 7739 3

Dictionary of Business___________________________ 978 0 7136 7918 2

Dictionary of Computing_________________________ 978 0 7475 6622 9

Dictionary of Economics__________________________978 0 7136 8203 8

Dictionary of Environment and Ecology______________ 978 0 7475 7201 5

Dictionary of Food Science and Nutrition_____________ 978 0 7136 7784 3

Dictionary of Human Resources and Personnel Management____________ 978 0 7136 8142 0

Dictionary of ICT _______________________________978 0 7475 6990 9

Dictionary of Information and Library Management___________________ 978 0 7136 7591 7

Dictionary of Law __________________________978 0 7136 8318 9

Dictionary of Leisure, Travel and Tourism________ 978 0 7136 8545 9

Dictionary of Marketing______________________ 978 0 7475 6621 2

Dictionary of Media Studies ___________________978 0 7136 7593 1

Dictionary of Medical Terms___________________ 978 0 7136 7603 7

Dictionary of Politics and Government___________ 978 0 7475 7220 6

Dictionary of Publishing and Printing ____________978 0 7136 7589 4

Dictionary of Science and Technology __________978 0 7475 6620 5

Dictionary of Sport and Exercise Science________ 978 0 7136 7785 0

Easier English™ titles

Easier English Basic Dictionary __________________978 0 7475 6644 1

Easier English Basic Synonyms__________________ 978 0 7475 6979 4

Easier English Intermediate Dictionary____________978 0 7475 6989 3

Easier English Student Dictionary _______________978 0 7475 6624 3

Check Your English Vocabulary workbooks

Academic English___________________________ 978 0 7136 8285 4

Banking and Finance ________________________978 0 7136 8250 2

Business and Administration___________________ 978 0 7136 7916 8

Computers and Information Technology _________978 0 7136 7917 5

Human Resources __________________________978 0 7475 6997 8

IELTS____________________________________978 0 7136 7604 4

Law______________________________________978 0 7136 7592 4

Living in the UK______________________________978 0 7136 7914 4

Medicine___________________________________ 978 0 7136 7590 0

PET_______________________________________ 978 0 7475 6627 4

Phrasal Verbs and Idioms ________________________978 0 7136 7805 5

TOEFL_______________________________________ ۹۷۸ ۰ ۷۱۳۶ ۸۴۱۴ ۸

TOEIC ________________________________________۹۷۸ ۰ ۷۱۳۶ ۷۵۰۸ ۵

download link

Visit our website for full details of all our books: www.acblack.com

درباره‌ی محمد

آنان که به من بدي کردند ، مرا هوشیار کردند. . آنان که از من انتقاد کردند ، به من راه و رسم زندگی آموختند. . آنان که به من بي اعتنايي کردند ، به من صبر و تحمل آموختند. . آنان که به من خوبي کردند ، به من مهر و وفا و دوستی آموختند. . پس خدايا : . به همه آنانی که باعث تعالی دنیوی و اخروی من شدند ، خیر و نیکی دنیا و آخرت عطا بفرما.

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شد.خانه های ضروری نشانه گذاری شده است. *

*