خانه > اطلاعیه ها > برنامه درسی گروه پرستاری ۲-۹۴-۹۳

برنامه درسی گروه پرستاری ۲-۹۴-۹۳

هوالعالم

برنامه درسی گروه پرستاری دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد

سال تحصیلی ۲-۹۴-۹۳

سایت علمی دانشجویان پرستاری و مامایی شهرکرد

www.nushk.ir

دانلود برنامه گروه پرستاری شهرکرد به صورت pdf

 

بسمه تعالی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد

برنامه گروه : پرستاری                                             مقطع کارشناسی                                   سیستم روزانه

سال تحصیلی: دوم ۹۴-۹۳                                                                                          ترم: دوم ، گروه A

ردیفنام درسمشخصهتعداد واحدنظری عملی

 

پیش نیازسقف کلاسنام استادروزساعتتاریخ امتحانساعت امتحان
۱دارو شناسی۲

 

تشریح، فیزیولوژی، بیوشیمی، میکروب شناسی، انگل شناسی۳۰خانم سقاییشنبه ۱۰- ۸ ۱۶/۳/۹۴۸
۲تغذیه و تغذیه درمانی۵/۱

 

بیوشیمی۳۰آقای هاشمییکشنبه ۱۰- ۸ 

 

۲۰/۳/۸
۳اصول اپیدمیولوژی و مبارزه با بیماریهای شایع در ایران۱———۳۰خانم محمدییکشنبه(نیمه دوم) 

 

 

۱۲- ۱۰ 

 

 

۱۷/۳/۸
۴ژنتیک و ایمنولوژی۵/۱         ۵/

 

 

فیزیولوژی۳۰گروه زیست شناسییک شنبه(تئوری)

 

یک شنبه (عملی)

۱۵-۱۳

 

۱۲-۱۰ (نیمه اول)

۲۳/۳/۸
۵انگل شناسی۱           ۵/

 

———۳۰آقای ریاحیدوشنبه (تئوری و عملی) 

 

۱۷- ۱۵۲۸/۳/۸
۶مفاهیم پایه پرستاری۲اصول و مهارتهای پرستاری۳۰خانم میرزائیاندو شنبه۱۰- ۸۲۵/۳/۸
۷پرستاری سلامت فرد و خانواده۵/۱………..۳۰خانم محمدیسه شنبه۱۲- ۱۰۲۱/۳/۱۰
۸ادبیات فارسی۳……….۳۰گروه ادبیاتشنبه۱۰- ۸ و۱۵- ۱۳۲۱/۳/۱۰
۹فرایند آموزش به بیمار۵/۰       ۵/۰………..۳۰خانم خدیبییک شنبه۱۷- ۱۵ ۲۷/۳/۱۳
۱۰اخلاق اسلامی۲………….۶۰گروه معارفدوشنبه۱۵- ۱۳
۱۱کارآموزی اصول وفنون۱——–۳۰بیمارستانبیمارستانبیمارستان
۱۲فارماکولوژی بالینی۱………….۳۰بیمارستانبیمارستانبیمارستان


بسمه تعالی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد

برنامه گروه : پرستاری                                             مقطع کارشناسی                                   سیستم روزانه

سال تحصیلی: دوم ۹۴-۹۳                                                                                          ترم: دوم ، گروه B

ردیفنام درسمشخصهتعداد واحدنظری عملی

 

پیش نیازسقف کلاسنام استادروزساعتتاریخ امتحانساعت امتحان
۱دارو شناسی۲

 

تشریح، فیزیولوژی، بیوشیمی، میکروب شناسی، انگل شناسی۳۰خانم سقایییکشنبه ۱۰- ۸ ۱۶/۳/۸
۲تغذیه و تغذیه درمانی۵/۱

 

بیوشیمی۳۰آقای هاشمیدوشنبه ۱۰- ۸ 

 

۲۰/۳/۸
۳اصول اپیدمیولوژی و مبارزه با بیماریهای شایع در ایران۱———۳۰خانم محمدییکشنبه(نیمه اول) 

 

 

۱۲- ۱۰ 

 

 

۱۷/۳/۸
۴ژنتیک و ایمنولوژی۵/۱         ۵/

 

 

فیزیولوژی۳۰گروه زیست شناسیسه شنبه(تئوری)

 

یک شنبه (عملی)

۱۲-۱۰

 

۱۲-۱۰ (نیمه دوم)

۲۳/۳/۸
۵انگل شناسی۱           ۵/

 

———۳۰آقای ریاحیسه شنبه (تئوری و عملی) 

 

۱۵- ۱۳۲۸/۳/۸
۶مفاهیم پایه پرستاری۲اصول و مهارتهای پرستاری۳۰خانم میرزائیاندو شنبه۱۲-۱۰۲۵/۳/۸
۷پرستاری سلامت فرد و خانواده۵/۱………..۳۰خانم محمدیسه شنبه۱۰- ۸۲۶/۳/۱۰
۸ادبیات فارسی۳……….۳۰گروه ادبیاتشنبه۱۰- ۸ و۱۵- ۱۳۲۱/۳/۱۰
۹فرایند آموزش به بیمار۵/۰       ۵/۰………..۳۰خانم خدیبییک شنبه۱۵- ۱۳ ۲۷/۳/۱۳
۱۰اخلاق اسلامی۲………….۶۰گروه معارفدوشنبه۱۵- ۱۳
کارآموزی اصول وفنون۱——–۳۰بیمارستانبیمارستانبیمارستان
فارماکولوژی بالینی۱………….۳۰بیمارستانبیمارستانبیمارستان


بسمه تعالی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد

برنامه گروه : پرستاری                                             مقطع کارشناسی                                   سیستم روزانه

سال تحصیلی: دوم ۹۴-۹۳                                                                                           ترم: سوم

ردیفنام درسمشخصهتعداد واحدنظری عملی

 

پیش نیازسقف کلاسنام استادروزساعتتاریخ امتحانساعت امتحان
۱داخلی – جراحی ۲۴

 

داخلی- جراحی ۱۶۰خانم میرزائیانیکشنبه ۱۱-۸ 

 

۲۵/۳/۱۰
۲روانشناسی فردی و اجتماعی۲

 

———۶۰خانم محمدییکشنبه 

 

۱۵-۱۳ 

 

۱۶/۳/۱۰
۳زبان تخصصی۲زبان عمومی۶۰خانم طهماسبی 

 

 

دوشنبه 

 

 

۱۲-۱۰ 

 

۱۹/۳/۸
۴بهداشت جامعه ۲۲

 

 

———۶۰خانم طهماسبیدو شنبه

 

 

۱۰-۸

 

 

۱۷/۳/۱۰
۵بهداشت مادران و نوزادان ۱۳

 

فارماکولوژی- آموزش به بیمار۶۰خانم جمالیسه شنبه(نیمه دوم) 

سه شنبه

۱۲-۱۰ 

۱۵-۱۳

۲۳/۳/۸
۶اندیشه اسلامی ۲۲——–۶۰گروه معارفیکشنبه۱۷-۱۵۸
۷کارآموزی داخلی – جراحی ۲

 

 

۲ارائه همزمان با تئوری۶۰بیمارستانبیمارستانبیمارستان

 

بسمه تعالی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد

برنامه گروه : پرستاری                                             مقطع کارشناسی                                   سیستم روزانه

سال تحصیلی: دوم ۹۴-۹۳                                                                                           ترم:چهارم، گروه A

ردیفنام درسمشخصهتعداد واحدنظری عملی

 

پیش نیازسقف کلاسنام استادروزساعتتاریخ امتحانساعت امتحان
۱پرستاری داخلی- جراحی ۳۴

 

داخلی- جراحی ۲۶۰خانم میرزائیانسه شنبه ۱۲-۸ 

 

۲۶/۳/۱۰
۲پرستاری بهداشت جامعه ۱۲

 

———۶۰خانم محمدییکشنبه 

 

۱۰-۸ 

 

۱۹/۳/۱۰
۳پرستاری بهداشت جامعه ۲۲———۶۰خانم طهماسبی 

 

 

یکشنبه 

 

 

۱۲-۱۰ 

 

 

۱۷/۳/۱۰
۴پرستاری بهداشت روان ۱۲

 

 

روانشناسی فردی و اجتماعی۶۰خانم محمدیسه شنبه

 

 

۱۵-۱۳

 

 

۱۶/۳/۸
۵بهداشت مادران و نوزادان ۲۲

 

بهداشت مادران و نوزادان ۱۶۰خانم جمالیسه شنبه 

 

۱۷-۱۵ 

 

۲۳/۳/۱۰
۶پرستاری کودکان ۱۲بهداشت مادران و نوزادان ۱۶۰خانم علویچهار شنبه۱۰-۸۲۸/۳/۸
۷کارآموزی داخلی – جراحی ۳

 

 

۲ارائه همزمان با تئوری۶۰بیمارستانبیمارستانبیمارستان
۸بررسی وضعیت سلامت۵/۰           ۵/۰……….۶۰خانم خدیبیچهارشنبه۱۲-۱۰۲۰/۳/۱۳
۹کارآموزی بهداشت مادران و نوزادان۱ارائه همزمان با تئوری۶۰بیمارستانبیمارستانبیمارستان 
۱۰کارآموزی بهداشت جامعه۱………..۶۰بیمارستانبیمارستانبیمارستان


بسمه تعالی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد

برنامه گروه : پرستاری                                             مقطع کارشناسی                                   سیستم روزانه

سال تحصیلی: دوم ۹۴-۹۳                                                                                           ترم: چهارم، گروه B

ردیفنام درسمشخصهتعداد واحدنظری عملی

 

پیش نیازسقف کلاسنام استادروزساعتتاریخ امتحانساعت امتحان
۱داخلی- جراحی ۲۴داخلی- جراحی ۱۶۰خانم میرزائیانچهارشنبه ۱۲-۸ ۲۵/۳/۱۰
۲زبان تخصصی۲

 

زبان عمومی۶۰خانم طهماسبییکشنبه ۱۰-۸ 

 

۱۹/۳/۸
۳بهداشت مادران و نوزادان ۱۳فارماکولوژی- آموزش به بیمار۶۰خانم جمالی 

 

 

سه شنبهو

سه شنبه

۱۰-۸ 

۱۲-۱۰(نیمه اول)

 

۲۳/۳/۸
۴پرستاری بهداشت جامعه ۳۱

 

 

———۶۰خانم طهماسبییک شنبه(نیمه اول)

 

 

۱۵-۱۳

 

 

۲۶/۳/۱۳
۵پرستاری بهداشت روان ۱۲

 

روانشناسی فردی- اجتماعی۶۰خانم محمدیسه شنبه 

 

۱۷-۱۵ 

 

۱۶/۳/۸
۶تفسیر موضوعی قرآن۲——–۶۰گروه معارفسه شنبه۱۵-۱۳
۷کارآموزی داخلی- جراحی ۲

 

۲ارائه همزمان با تئوری۶۰بیمارستانبیمارستانبیمارستان

بسمه تعالی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد

برنامه گروه : پرستاری                                             مقطع کارشناسی                                   سیستم روزانه

سال تحصیلی: دوم ۹۴-۹۳                                                                                          ترم: ششم، گروه A

ردیفنام درسمشخصهتعداد واحدنظری عملی

 

پیش نیازسقف کلاسنام استادروزساعتتاریخ امتحانساعت امتحان
۱اصول مدیریت پرستاری۲

 

کلیه دروس تخصصی۴۰خانم طهماسبیشنبه ۱۰- ۸ ۱۶/۳/۱۰
۲بهداشت جامعه ۳۱

 

———۴۰خانم طهماسبیسه شنبه(۸ هفته دوم) 

 

۱۰- ۸ 

 

۲۶/۳/۱۳
۳پرستاری وی‍ژه۳داخلی جراحی ۴-۲۴۰خانم خدیبی 

 

 

سه شنبه 

 

 

۱۲-۱۰و

۱۵-۱۳(نیمه اول)

 

۲۰/۳/۱۰
۴پرستاری در بحران و فوریتها۵/۱             ۵/

 

 

داخلی جراحی ۴-۲۴۰خانم خدیبیچهار شنبه

 

۱۵-۱۳

 

 

۲۳/۳/۱۰
۵روخوانی قرآن۵/۰           ۵/

 

———۶۰گروه معارفچهارشنبه ۱۰-۸ 

 

۶اندیشه اسلامی ۲۲——–۶۰گروه معارفچهار شنبه۱۲-۱۰
۷اخلاق اسلامی

 

 

۲——–۶۰گروه معارفشنبه۱۲-۱۰

 

بسمه تعالی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد

برنامه گروه : پرستاری                                             مقطع کارشناسی                                   سیستم روزانه

سال تحصیلی: دوم ۹۴-۹۳                                                                                          ترم: ششم، گروه B

ردیفنام درسمشخصهتعداد واحدنظری عملی

 

پیش نیازسقف کلاسنام استادروزساعتتاریخ امتحانساعت امتحان
۱اصول مدیریت پرستاری۲

 

کلیه دروس تخصصی۴۰خانم طهماسبیشنبه ۱۲-۱۰ ۱۶/۳/۱۰
۲بهداشت جامعه ۳۱

 

———۴۰خانم طهماسبیسه شنبه(۸ هفته اول) 

 

۱۰- ۸ 

 

۲۶/۳/۱۳
۳پرستاری وی‍ژه۳داخلی جراحی ۴-۲۴۰خانم خدیبی 

 

 

یک شنبه 

 

 

۱۱- ۸ ۲۰/۳/۱۰
۴پرستاری در بحران و فوریتها۵/۱             ۵/

 

 

داخلی جراحی ۴-۲۴۰آقای صفدریسه شنبه

 

۱۲-۱۰

 

 

۲۳/۳/۱۰
۵تاریخ تمدن و فرهنگ اسلامی۲———۶۰گروه معارفسه شنبه ۱۵-۱۳ 

 

۶اخلاق اسلامی

 

 

۲——–۶۰گروه معارفشنبه۱۰- ۸

بسمه تعالی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد

برنامه گروه : پرستاری                                             مقطع کارشناسی                                   سیستم روزانه

سال تحصیلی: دوم ۹۴-۹۳                                                                                           ترم: ششم، گروه C

ردیفنام درسمشخصهتعداد واحدنظری عملی

 

پیش نیازسقف کلاسنام استادروزساعتتاریخ امتحانساعت امتحان
۱اصول مدیریت پرستاری۲

 

کلیه دروس تخصصی۴۰خانم طهماسبیسه شنبه ۱۲- ۱۰ ۱۶/۳/۱۰
۲پرستاری کودکان ۲۳

 

پرستاری کودکان ۱۴۰خانم علویچهار شنبه 

 

۱۲- ۱۰و

۱۵- ۱۳

 

 

۲۸/۳/۱۰
۳پرستاری وی‍ژه۳داخلی جراحی ۴-۲۴۰خانم خدیبی 

 

 

سه شنبه 

 

 

۱۰- ۸و

۱۵-۱۳(نیمه دوم)

۲۰/۳/۱۰
۴پرستاری در بحران و فوریتها۵/۱             ۵/

 

 

داخلی جراحی ۴-۲۴۰خانم خدیبیچهار شنبه

 

۱۰- ۸

 

 

۲۳/۳/۱۰
۵کارآموزی کودکان۱———۴۰بیمارستانبیمارستان 
۶اخلاق اسلامی

 

 

۲——–۶۰گروه معارفدو شنبه۱۰- ۸

بسمه تعالی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد

برنامه گروه : پرستاری                                             مقطع کارشناسی                                   سیستم روزانه

سال تحصیلی: دوم ۹۴-۹۳                                                                                          ترم: ششم، گروه D

ردیفنام درسمشخصهتعداد واحدنظری عملی

 

پیش نیازسقف کلاسنام استادروزساعتتاریخ امتحانساعت امتحان
۱کارورزی کودکان۱۱کلیه دروس تئوری و کاراموزی۶۰بیمارستانبیمارستان۸
۲کارورزی بهداشت مادران ونوزادان۵/۲کلیه دروس تئوری و کاراموزی۶۰بیمارستانبیمارستان۸
۳کاورزی داخلی جراحی۱۱کلیه دروس تئوری و کاراموزی۶۰بیمارستانبیمارستان۸
۴کارورزی داخلی جراحی۲۱کلیه دروس تئوری و کاراموزی۶۰بیمارستانبیمارستان۸
۵کارورزی داخلی جراحی۳۳کلیه دروس تئوری و کاراموزی۶۰بیمارستانبیمارستان۸
۶کارورزی بهداشت جامعه۳کلیه دروس تئوری و کاراموزی۶۰بیمارستانبیمارستان

بسمه تعالی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد

برنامه گروه : پرستاری                                             مقطع کارشناسی                                   سیستم روزانه

سال تحصیلی: دوم ۹۴-۹۳                                                                                         ترم: ۷ گروه A وB

ردیفنام درسمشخصهتعداد واحدعملیسقف کلاسپیش نیازنام استادروزساعتتاریخ امتحانساعت امتحان
۱کارورزی کودکان۱۲۵۷۱۱۶۰کلیه دروس تئوری و کاراموزیبیمارستانبیمارستان
۲کارورزی بهداشت مادران ونوزادان۲۵۷۲۵/۲۶۰کلیه دروس تئوری و کاراموزیبیمارستانبیمارستان
۳کاورزی داخلی جراحی۱۲۵۷۳۱۶۰کلیه دروس تئوری و کاراموزیبیمارستانبیمارستان
۴کارورزی داخلی جراحی۲۲۵۷۴۱۶۰کلیه دروس تئوری و کاراموزیبیمارستانبیمارستان
۵کارورزی داخلی جراحی۳۲۵۷۵۳۶۰کلیه دروس تئوری و کاراموزیبیمارستانبیمارستان
۶کارورزی بهداشت جامعه۲۵۷۶۳۶۰کلیه دروس تئوری و کاراموزیبیمارستانبیمارستان

 


بسمه تعالی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد

برنامه گروه : پرستاری                                             مقطع کارشناسی                                  سیستم روزانه

سال تحصیلی: دوم ۹۴-۹۳                                                                                         ترم: ۸ گروه C و D

ردیفنام درسمشخصهتعداد واحدعملیسقف کلاسپیش نیازنام استادروزساعتتاریخ امتحانساعت امتحان
۱کارورزی داخلی جراحی ۴۲۵۶۵۳۶۰کلیه دروس تئوری و کاراموزیبیمارستانبیمارستان
۲کارورزی پرستاری ویژه۲۵۶۶۳۶۰کلیه دروس تئوری و کاراموزیبیمارستانبیمارستان
۳کارورزی پرستاری در بحران۲۵۶۷۲۶۰کلیه دروس تئوری و کاراموزیبیمارستانبیمارستان
۴کارورزی اصول مدیریت پرستاری۲۵۶۸۲۶۰کلیه دروس تئوری و کاراموزیبیمارستانبیمارستان
۵کارورزی بهداشت روان۲۵۶۹۱۶۰کلیه دروس تئوری و کاراموزیبیمارستانبیمارستان
۶کارورزی کودکان ۲۲۵۷۰۵/۱۶۰کلیه دروس تئوری و کاراموزیبیمارستانبیمارستان

دانلود برنامه گروه پرستاری شهرکرد به صورت pdf

درباره‌ی محمد

آنان که به من بدي کردند ، مرا هوشیار کردند. . آنان که از من انتقاد کردند ، به من راه و رسم زندگی آموختند. . آنان که به من بي اعتنايي کردند ، به من صبر و تحمل آموختند. . آنان که به من خوبي کردند ، به من مهر و وفا و دوستی آموختند. . پس خدايا : . به همه آنانی که باعث تعالی دنیوی و اخروی من شدند ، خیر و نیکی دنیا و آخرت عطا بفرما.

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شد.خانه های ضروری نشانه گذاری شده است. *

*