خانه > ..پرستاری > اصول گزارش نویسی پرستاری

اصول گزارش نویسی پرستاری

ﮔﺰارش ﻧﻮﯾﺴﯽ پرستاری

چند فایل pdf جهت دانلود در زیر آمده که شامل انواع گزارش نویسی پرستاری به روش های مختلف و همچنین معانی و فرم و… مربوط به گزارش نویسی میباشد.

ﺗﻌﺮﯾﻒ گزارش:
ﺗﻌﻮﯾﺾ و ﺗﺒﺎدل اﻃﻼﻋﺎت درﻣﻮرد ﺑﯿﻤﺎر ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻧﻮﺷﺘﺎری و ﯾﺎ ﮔﻔﺘﺎری ﺑﯿﻦ ﮔﺮوه ﻣﺮ اﻗﺒﺖ ﮐﻨﻨـﺪه ﺑﻬﺪاﺷـﺘﯽ درﻣـﺎﻧﯽ را ﮔﺰارشﮔﻮﯾﻨﺪ .

فایل PDF زیر توسط معاونت درمان  – مدیریت امور پرستاری داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ و ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ درﻣﺎﻧﯽ ﺗﻬﺮان ارائه شده و با اسم ﭘﺮﺳﻨﻞ ﭘﺮﺳﺘﺎری ﺟﺪﯾﺪ اﻟﻮرود اﺻﻮل گزارش نویسی در پرستاری منتشر شد.

دانلود فایل PDF

این فایل شامل عنوان های زیر میباشد:

تعریف گزارش نویسی پرستاری

اهداف گزارش نویسی 

خصوصیات یک گزارش علمی و صحیح

قوانین ثبت گزارش

گزارشات شفاهی

گزارش نویسی گام به گام

نکات کلیدی 

منابع

میباشد و در ۱۶ صفحه تدوین شده

 

منبع فایل های زیر معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی شیراز میباشد.

فایل زیر اصول ثبت گزارش پرستاری براساس گاید لاینها و اعتبار بخشی میباشد که توسط سرکار خانم زهره هادیان کارشناس اداره پرستاری استان فارس در مهرماه ۱۳۹۳ نوشته شده

دانلود فایل مروری بر فرایند پرستاری

 

دانلود اصول ثبت گزارش پرستاری براساس گاید لاینها و اعتبار بخشی

 

دانلود فایل دستورالعمل ثبت گزارش پرستاری بر اساس فرایند پرستاری

 

دانلود فایل  نمونه گزارش پرستاری به روش فرآیند پرستاری

 

دانلود فایل گزارش پرستاری بر اساس case report

 

دانلود  فرم گزارش پرستاری

 

درباره‌ی محمد

آنان که به من بدي کردند ، مرا هوشیار کردند. . آنان که از من انتقاد کردند ، به من راه و رسم زندگی آموختند. . آنان که به من بي اعتنايي کردند ، به من صبر و تحمل آموختند. . آنان که به من خوبي کردند ، به من مهر و وفا و دوستی آموختند. . پس خدايا : . به همه آنانی که باعث تعالی دنیوی و اخروی من شدند ، خیر و نیکی دنیا و آخرت عطا بفرما.

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شد.خانه های ضروری نشانه گذاری شده است. *

*