خانه > اطلاعیه ها > لیست دروس ارائه شده نیمسال اول ۹۴-۹۳

لیست دروس ارائه شده نیمسال اول ۹۴-۹۳

مشخصهکد درسنام درسواحدباقی ماندهساعت کلاسساعت امتحانت امتحاننام استادگروه بندیپیشنیاز
۸۱۳۹۱۵۲۵۳۱۱۵آئین دادرسی کیفری۲۲۵پنج شنبه۱۷:۰۰ ۱۵:۰۰عادی/۱۳:۱۷/۱۰/۹۳سیدعباس جزایری—-
۸۲۴۱۲۷۱۰۰۱آمار استنباطی(جبرانی)۲۲۵چهار شنبه۱۵:۰۰ ۱۳:۰۰عادی/۱۵:۲۲/۱۰/۹۳احمد غضنفری—-
۸۱۲۹۱۵۲۵۳۱۳۳آیات الحکام۱۲۵پنج شنبه۱۲:۰۰ ۱۱:۰۰عادی/۱۵:۱۵/۱۰/۹۳دکتر مریم نقدی—-
۸۱۳۵۱۵۲۵۳۱۳۳آیات الحکام۱۲۵جمعه۱۲:۰۰ ۱۱:۰۰عادی/۱۵:۱۵/۱۰/۹۳دکتر خاطره شاهین فرد—-
۲۲۶۱۰۰۰۲۶ائین زندگی (اخلاق کاربردی )۲۴۰۰۸:۰۰۲۱/۱۰/۹۳سیدباقر حسینی—-
۲۲۷۱۰۰۰۲۶ائین زندگی (اخلاق کاربردی )۲۳۵۰۸:۰۰۲۱/۱۰/۹۳سیدباقر حسینی—-
۲۲۸۱۰۰۰۲۶ائین زندگی (اخلاق کاربردی )۲۳۵۰۸:۰۰۲۱/۱۰/۹۳داریوش احمدی دستگردی—-
۲۳۰۱۰۰۰۲۶ائین زندگی (اخلاق کاربردی )۲۳۵۰۸:۰۰۲۱/۱۰/۹۳داریوش احمدی دستگردی—-
۲۳۱۱۰۰۰۲۶ائین زندگی (اخلاق کاربردی )۲۳۵۰۸:۰۰۲۱/۱۰/۹۳داریوش احمدی دستگردی—-
۲۳۲۱۰۰۰۲۶ائین زندگی (اخلاق کاربردی )۲۳۵۰۸:۰۰۲۱/۱۰/۹۳داریوش احمدی دستگردی—-
۲۳۳۱۰۰۰۲۶ائین زندگی (اخلاق کاربردی )۲۳۵۰۸:۰۰۲۱/۱۰/۹۳داریوش احمدی دستگردی—-
۱۸۱۴۳۳۱۰۶۲۱۰ازبیوشیمی ۲۱۰دوشنبه۱۷:۰۰ ۱۵:۰۰عادی/۰۰:۰۰ / / ثمین اسدیان—-
۲۵۲۳۱۴۱۳۲۰اصول اپیدمیولوژی۲۳۰یکشنبه۱۰:۰۰ ۰۸:۰۰عادی/۱۰:۰۰۲۰/۱۰/۹۳سیمین طهماسبی—-
۲۵۲۸۱۴۱۳۲۰اصول اپیدمیولوژی۲۳۰دوشنبه۱۲:۰۰ ۱۰:۰۰عادی/۱۰:۰۰۲۰/۱۰/۹۳سیمین طهماسبی—-
۲۵۷۹۱۴۱۵۱۰اصول مدیریت پرستاری۲۲۰چهار شنبه۱۰:۰۰ ۰۸:۰۰عادی/۱۰:۰۰۱۶/۱۰/۹۳احمد رضا ایزدی—-
۲۵۵۰۵۳۱۰۲۳۱۸امار حیاتی۲۳۵شنبه۱۰:۰۰ ۰۸:۰۰عادی/۱۵:۰۰۱۵/۱۰/۹۳احمد رضا ایزدی—-
۲۵۳۳۵۳۱۰۲۳۱۸امار حیاتی۲۴۰چهار شنبه۱۷:۳۰ ۱۵:۰۰عادی/۱۵:۰۰۱۷/۱۰/۹۳احمد رضا ایزدی—-
۲۵۴۱۵۳۱۰۲۳۱۸امار حیاتی۲۳۵چهار شنبه۱۵:۰۰ ۱۳:۰۰عادی/چهار شنبه۱۸:۰۰ ۱۷:۳۰عادی/۱۵:۰۰۱۵/۱۰/۹۳احمد رضا ایزدی—-
۱۸۳۱۰۱۱۲۱اندیشه اسلامی (۲).(نبوت وامامت ).۲۳۵۰۸:۰۰۱۶/۱۰/۹۳محمد خسروی—-
۲۰۰۱۰۱۱۲۱اندیشه اسلامی (۲).(نبوت وامامت ).۲۳۵۱۰:۰۰۱۶/۱۰/۹۳محمد خسروی—-
۲۰۱۱۰۱۱۲۱اندیشه اسلامی (۲).(نبوت وامامت ).۲۳۵۱۰:۰۰۱۶/۱۰/۹۳محمد خسروی—-
۲۰۲۱۰۱۱۲۱اندیشه اسلامی (۲).(نبوت وامامت ).۲۳۵۱۰:۰۰۱۶/۱۰/۹۳محمد خسروی—-
۲۰۳۱۰۱۱۲۱اندیشه اسلامی (۲).(نبوت وامامت ).۲۳۵۱۲:۰۰۱۶/۱۰/۹۳محمد خسروی—-
۲۰۴۱۰۱۱۲۱اندیشه اسلامی (۲).(نبوت وامامت ).۲۳۵۱۰:۰۰۱۶/۱۰/۹۳محمد خسروی—-
۲۰۵۱۰۱۱۲۱اندیشه اسلامی (۲).(نبوت وامامت ).۲۳۵۱۰:۰۰۱۶/۱۰/۹۳محمد خسروی—-
۲۰۶۱۰۱۱۲۱اندیشه اسلامی (۲).(نبوت وامامت ).۲۳۵۱۰:۰۰۱۶/۱۰/۹۳امیر جعفری – مدیرگروه آموزشی معارف اسلامی—-
۲۰۷۱۰۱۱۲۱اندیشه اسلامی (۲).(نبوت وامامت ).۲۳۵۱۰:۰۰۱۶/۱۰/۹۳امیر جعفری – مدیرگروه آموزشی معارف اسلامی—-
۲۰۸۱۰۱۱۲۱اندیشه اسلامی (۲).(نبوت وامامت ).۲۳۵۱۰:۰۰۱۶/۱۰/۹۳امیر جعفری – مدیرگروه آموزشی معارف اسلامی—-
۲۰۹۱۰۱۱۲۱اندیشه اسلامی (۲).(نبوت وامامت ).۲۳۵۱۰:۰۰۱۶/۱۰/۹۳امیر جعفری – مدیرگروه آموزشی معارف اسلامی—-
۲۱۰۱۰۱۱۲۱اندیشه اسلامی (۲).(نبوت وامامت ).۲۳۵۱۰:۰۰۱۶/۱۰/۹۳امیر جعفری – مدیرگروه آموزشی معارف اسلامی—-
۲۱۱۱۰۱۱۲۱اندیشه اسلامی (۲).(نبوت وامامت ).۲۳۵۱۰:۰۰۱۶/۱۰/۹۳امیر جعفری – مدیرگروه آموزشی معارف اسلامی—-
۲۱۲۱۰۱۱۲۱اندیشه اسلامی (۲).(نبوت وامامت ).۲۳۵۱۰:۰۰۱۶/۱۰/۹۳—-
۲۱۳۱۰۱۱۲۱اندیشه اسلامی (۲).(نبوت وامامت ).۲۳۵۱۰:۰۰۱۶/۱۰/۹۳—-
۲۱۶۱۰۱۱۲۱اندیشه اسلامی (۲).(نبوت وامامت ).۲۳۵۱۰:۰۰۱۶/۱۰/۹۳—-
۲۱۷۱۰۱۱۲۱اندیشه اسلامی (۲).(نبوت وامامت ).۲۳۵۱۰:۰۰۱۶/۱۰/۹۳—-
۲۴۸۱۰۱۱۲۸انقلاب اسلامی ایران۲۳۵۱۰:۰۰۲۱/۱۰/۹۳رمضان اسدی—-
۲۴۹۱۰۱۱۲۸انقلاب اسلامی ایران۲۳۵۱۰:۰۰۲۱/۱۰/۹۳رمضان اسدی—-
۲۵۰۱۰۱۱۲۸انقلاب اسلامی ایران۲۳۵۱۰:۰۰۲۱/۱۰/۹۳یزدان جلالی اصل—-
۲۵۱۱۰۱۱۲۸انقلاب اسلامی ایران۲۳۵۱۰:۰۰۲۱/۱۰/۹۳یزدان جلالی اصل—-
۲۵۲۱۰۱۱۲۸انقلاب اسلامی ایران۲۳۵۱۰:۰۰۲۱/۱۰/۹۳یزدان جلالی اصل—-
۲۵۳۱۰۱۱۲۸انقلاب اسلامی ایران۲۳۵۱۰:۰۰۲۱/۱۰/۹۳یزدان جلالی اصل—-
۲۵۴۱۰۱۱۲۸انقلاب اسلامی ایران۲۳۵۱۰:۰۰۲۱/۱۰/۹۳یزدان جلالی اصل—-
۲۵۵۱۰۱۱۲۸انقلاب اسلامی ایران۲۳۵۱۰:۰۰۲۱/۱۰/۹۳یزدان جلالی اصل—-
۲۵۷۱۰۱۱۲۸انقلاب اسلامی ایران۲۳۵۱۰:۰۰۲۱/۱۰/۹۳—-
۲۵۸۱۰۱۱۲۸انقلاب اسلامی ایران۲۳۵۱۰:۰۰۲۱/۱۰/۹۳سیداسدالله بال افکن—-
۲۵۹۱۰۱۱۲۸انقلاب اسلامی ایران۲۳۵۱۰:۰۰۲۱/۱۰/۹۳سیداسدالله بال افکن—-
۲۵۱۴۱۴۱۳۹۰انگل شناسی۲۳۰چهار شنبه۱۰:۰۰ ۰۸:۰۰عادی/چهار شنبه۱۲:۰۰ ۱۰:۰۰عادی/۱۰:۰۰۲۸/۱۰/۹۳—-
۲۵۱۶۱۴۱۳۹۰انگل شناسی۲۳۰شنبه۱۵:۰۰ ۱۳:۰۰عادی/شنبه۱۷:۰۰ ۱۵:۰۰عادی/۱۰:۰۰۲۸/۱۰/۹۳—-
۸۲۲۱۱۵۲۷۱۱۱۱انگیزش و هیجان۲۲۵چهار شنبه۱۰:۰۰ ۰۸:۰۰عادی/۱۳:۲۸/۱۰/۹۳محمد قاسمی—-
۸۲۲۶۱۵۲۷۱۱۱۱انگیزش و هیجان۲۲۵جمعه۱۷:۰۰ ۱۵:۰۰عادی/۱۳:۲۸/۱۰/۹۳محمد قاسمی—-
۲۵۲۲۱۴۱۳۷۲ایمنولوژی۲۳۰یکشنبه۱۵:۰۰ ۱۳:۰۰عادی/یکشنبه۱۷:۰۰ ۱۵:۰۰عادی/۱۰:۰۰۱۵/۱۰/۹۳—-
۲۵۲۶۱۴۱۳۷۲ایمنولوژی۲۳۰سه شنبه۱۰:۰۰ ۰۸:۰۰عادی/سه شنبه۱۲:۰۰ ۱۰:۰۰عادی/۱۰:۰۰۱۵/۱۰/۹۳—-
۲۵۳۲۵۳۱۰۲۳۱۲بررسی وضعیت سلامت۱۴۰چهار شنبه۱۵:۰۰ ۱۳:۰۰عادی/۱۳:۰۰۱۷/۱۰/۹۳مریم خدیبی بروجنی—-
۲۵۴۸۵۳۱۰۲۳۱۲بررسی وضعیت سلامت۱۳۵شنبه۱۵:۰۰ ۱۳:۰۰عادی/۱۳:۰۰۱۷/۱۰/۹۳مریم خدیبی بروجنی—-
۲۵۵۶۵۳۱۰۲۳۱۲بررسی وضعیت سلامت۱۳۵شنبه۱۷:۰۰ ۱۵:۰۰عادی/۱۳:۰۰۱۷/۱۰/۹۳مریم خدیبی بروجنی—-
۱۸۶۷۳۳۱۰۶۱۶۴بیوفیزیک۳۳۰یکشنبه۱۶:۰۰ ۱۳:۰۰عادی/۱۳:۰۰۱۷/۱۰/۹۳گروه—-
۸۱۴۷۱۵۲۷۱۲۱۰پایان نامه۶۴۰۰۰:۰۰ / / —-
۸۲۴۴۱۵۲۷۱۲۱۰پایان نامه۶۵۰۰۰:۰۰ / / —-
۸۱۴۱۱۵۲۷۱۲۱۰پایان نامه۶۴۰۰۰:۰۰ / / —-
۲۵۲۱۱۴۱۳۹۶پرستاری بهداشت جامعه (۱).۲۳۰شنبه۱۰:۰۰ ۰۸:۰۰عادی/۱۰:۰۰۱۳/۱۰/۹۳سیمین طهماسبی—-
۲۵۳۶۱۴۱۳۹۷پرستاری بهداشت جامعه (۲).۲۴۰شنبه۱۲:۰۰ ۱۰:۰۰عادی/۱۵:۰۰۱۳/۱۰/۹۳سیمین طهماسبی—-
۲۵۶۱۵۳۱۰۲۱۱۷پرستاری بهداشت جامعه (۳)۱۳۰یکشنبه۱۲:۰۰ ۱۰:۰۰هفته دوم/۱۳:۰۰۲۰/۱۰/۹۳سیمین طهماسبی—-
۲۵۴۹۱۴۱۳۴۱پرستاری بهداشت روانی۲۲۳۵شنبه۱۵:۰۰ ۱۳:۰۰عادی/۱۵:۰۰۲۷/۱۰/۹۳علی صفدری—-
۲۵۴۰۱۴۱۳۴۱پرستاری بهداشت روانی۲۲۳۵شنبه۱۷:۰۰ ۱۵:۰۰عادی/۱۵:۰۰۲۷/۱۰/۹۳علی صفدری—-
۲۵۲۷۱۴۱۳۹۹پرستاری بهداشت مادران ونوزادان ۱۳۳۰یکشنبه۱۱:۰۰ ۰۸:۰۰عادی/۱۳:۰۰۲۸/۱۰/۹۳زهره کریمیان کاکلکی—-
۲۵۵۹۱۴۱۳۰۱پرستاری بهداشت مادران ونوزادان ۲۲۳۵یکشنبه۱۵:۰۰ ۱۳:۰۰عادی/۱۵:۰۰۲۸/۱۰/۹۳زهره کریمیان کاکلکی—-
۲۵۲۹۵۳۱۰۲۱۱۰پرستاری بیماریهای داخلی جراحی ۲۴۳۰شنبه۱۲:۰۰ ۰۸:۰۰عادی/۱۳:۰۰۲۳/۱۰/۹۳مریم خدیبی بروجنی—-
۲۵۳۴۵۳۱۰۲۱۲۷پرستاری داخلی جراحی ۱۳۴۰چهار شنبه۱۱:۰۰ ۰۸:۰۰عادی/۱۰:۰۰۲۳/۱۰/۹۳مریم خدیبی بروجنی—-
۲۵۱۷۵۳۱۰۲۱۲۷پرستاری داخلی جراحی ۱۳۳۰دوشنبه۱۱:۰۰ ۰۸:۰۰عادی/۱۰:۰۰۲۳/۱۰/۹۳شیرین میرزائیان—-
۲۵۴۳۵۳۱۰۲۱۱۴پرستاری داخلی جراحی ۴۴۳۵یکشنبه۱۲:۰۰ ۰۸:۰۰عادی/۱۵:۰۰۲۳/۱۰/۹۳شیرین میرزائیان—-
۲۵۵۸۵۳۱۰۲۱۱۴پرستاری داخلی جراحی ۴۴۳۵چهار شنبه۱۲:۰۰ ۰۸:۰۰عادی/۱۵:۰۰۲۳/۱۰/۹۳شیرین میرزائیان—-
۲۵۵۲۵۳۱۰۲۱۱۴پرستاری داخلی جراحی ۴۴۳۵سه شنبه۱۲:۰۰ ۰۸:۰۰عادی/۱۵:۰۰۲۳/۱۰/۹۳شیرین میرزائیان—-
۲۵۸۰۱۴۱۵۰۴پرستاری دربحران وفوریتها۲۲۰سه شنبه۱۰:۰۰ ۰۸:۰۰عادی/سه شنبه۱۲:۰۰ ۱۰:۰۰عادی/۱۰:۱۸/۱۰/۹۳علی صفدری—-
۲۵۶۰۵۳۱۰۲۱۲۸پرستاری کودکان۱۲۳۵چهار شنبه۱۵:۰۰ ۱۳:۰۰عادی/۱۳:۰۰۲۵/۱۰/۹۳اعظم علوی اشکفتکی—-
۲۵۵۱۵۳۱۰۲۱۱۳پرستاری کودکان۲۳۳۵پنج شنبه۱۶:۰۰ ۱۳:۰۰عادی/۱۵:۰۰۲۵/۱۰/۹۳اعظم علوی اشکفتکی—-
۲۵۴۲۵۳۱۰۲۱۱۳پرستاری کودکان۲۳۳۵پنج شنبه۱۱:۰۰ ۰۸:۰۰عادی/۱۵:۰۰۲۵/۱۰/۹۳اعظم علوی اشکفتکی—-
۲۵۸۱۱۴۱۳۵۳پرستاری ویژه۳۲۰سه شنبه۱۶:۰۰ ۱۳:۰۰عادی/۰۸:۰۰۱۳/۱۰/۹۳الهام مهربانی—-
۸۱۱۲۱۵۲۵۳۱۱۶پزشکی قانونی۲۲۵چهار شنبه۱۵:۰۰ ۱۳:۰۰عادی/۱۵:۱۷/۱۰/۹۳دکتر سیروس حسنی—-
۸۱۱۸۱۵۲۵۳۱۱۶پزشکی قانونی۲۲۵چهار شنبه۱۲:۰۰ ۱۰:۰۰عادی/۱۵:۱۷/۱۰/۹۳دکتر سیروس حسنی—-
۸۱۲۶۱۵۲۵۳۱۲۱پلیس علمی و کشف علمی جرائم۲۲۵پنج شنبه۱۵:۰۰ ۱۳:۰۰عادی/۱۳:۲۳/۱۰/۹۳سیدعباس جزایری—-
۸۱۳۳۱۵۲۵۳۱۲۱پلیس علمی و کشف علمی جرائم۲۲۵چهار شنبه۱۷:۰۰ ۱۵:۰۰عادی/۱۳:۲۳/۱۰/۹۳سیدعباس جزایری—-
۲۹۴۱۰۱۱۳۲تاریخ تحلیل صدراسلام۲۱۵شنبه۱۰:۰۰ ۰۸:۰۰عادی/۱۳:۰۰۲۱/۱۰/۹۳علی کریمی شیاسی—-
۲۹۵۱۰۱۱۳۲تاریخ تحلیل صدراسلام۲۱۵شنبه۱۲:۰۰ ۱۰:۰۰عادی/۱۳:۰۰۲۱/۱۰/۹۳علی کریمی شیاسی—-
۲۹۶۱۰۱۱۳۲تاریخ تحلیل صدراسلام۲۳۵شنبه۱۵:۰۰ ۱۳:۰۰عادی/۱۳:۰۰۲۱/۱۰/۹۳علی کریمی شیاسی—-
۲۹۷۱۰۱۱۳۲تاریخ تحلیل صدراسلام۲۳۵شنبه۱۷:۰۰ ۱۵:۰۰عادی/۱۳:۰۰۲۱/۱۰/۹۳علی کریمی شیاسی—-
۳۰۵۱۰۱۱۳۲تاریخ تحلیل صدراسلام۲۴۰۱۳:۰۰۲۱/۱۰/۹۳جهانگیر رجبی دشتکی—-
۳۰۶۱۰۱۱۳۲تاریخ تحلیل صدراسلام۲۴۰۱۳:۰۰۲۱/۱۰/۹۳جهانگیر رجبی دشتکی—-
۳۰۷۱۰۱۱۳۲تاریخ تحلیل صدراسلام۲۳۵۱۳:۰۰۲۱/۱۰/۹۳جهانگیر رجبی دشتکی—-
۳۰۸۱۰۱۱۳۲تاریخ تحلیل صدراسلام۲۳۵۱۳:۰۰۲۱/۱۰/۹۳جهانگیر رجبی دشتکی—-
۳۰۹۱۰۱۱۳۲تاریخ تحلیل صدراسلام۲۳۵۱۳:۰۰۲۱/۱۰/۹۳جهانگیر رجبی دشتکی—-
۳۱۰۱۰۱۱۳۲تاریخ تحلیل صدراسلام۲۳۵۱۳:۰۰۲۱/۱۰/۹۳جهانگیر رجبی دشتکی—-
۳۱۱۱۰۱۱۳۲تاریخ تحلیل صدراسلام۲۱۵۱۳:۰۰۲۱/۱۰/۹۳جهانگیر رجبی دشتکی—-
۳۱۲۱۰۱۱۳۲تاریخ تحلیل صدراسلام۲۱۵۱۳:۰۰۲۱/۱۰/۹۳جهانگیر رجبی دشتکی—-
۳۱۳۱۰۱۱۳۲تاریخ تحلیل صدراسلام۲۳۵۱۳:۰۰۲۱/۱۰/۹۳حشمت اله موسایی گله—-
۳۱۴۱۰۱۱۳۲تاریخ تحلیل صدراسلام۲۳۵۱۳:۰۰۲۱/۱۰/۹۳حشمت اله موسایی گله—-
۳۲۸۱۰۰۰۱۲۱۲تاریخ فرهنگ وتمدن اسلام وایران ( ورودی ۹۱وبعد ازآن)۲۳۵۰۸:۰۰۲۴/۱۰/۹۳حشمت اله موسایی گله—-
۳۲۹۱۰۰۰۱۲۱۲تاریخ فرهنگ وتمدن اسلام وایران ( ورودی ۹۱وبعد ازآن)۲۳۵۰۸:۰۰۲۴/۱۰/۹۳حشمت اله موسایی گله—-
۳۳۰۱۰۰۰۱۲۱۲تاریخ فرهنگ وتمدن اسلام وایران ( ورودی ۹۱وبعد ازآن)۲۳۵۰۸:۰۰۲۴/۱۰/۹۳حشمت اله موسایی گله—-
۳۳۱۱۰۰۰۱۲۱۲تاریخ فرهنگ وتمدن اسلام وایران ( ورودی ۹۱وبعد ازآن)۲۳۵۰۸:۰۰۲۴/۱۰/۹۳حشمت اله موسایی گله—-
۳۳۲۱۰۰۰۱۲۱۲تاریخ فرهنگ وتمدن اسلام وایران ( ورودی ۹۱وبعد ازآن)۲۳۵۰۸:۰۰۲۴/۱۰/۹۳حشمت اله موسایی گله—-
۳۳۳۱۰۰۰۱۲۱۲تاریخ فرهنگ وتمدن اسلام وایران ( ورودی ۹۱وبعد ازآن)۲۳۵۰۸:۰۰۲۴/۱۰/۹۳سیداسدالله بال افکن—-
۱۲۵۴۰۰۴۰۴تربیت بدنی (۱).۱۰شنبه۱۰:۰۰ ۰۸:۰۰عادی/۱۳:۰۰۱۸/۱۰/۹۳—-
۱۳۰۴۰۰۴۰۴تربیت بدنی (۱).۱۰دوشنبه۱۵:۰۰ ۱۳:۰۰عادی/۱۳:۰۰۱۸/۱۰/۹۳—-
۲۵۱۹۱۴۱۳۹۲تغذیه وتغذیه درمانی۲۳۰شنبه۱۲:۰۰ ۱۰:۰۰عادی/۱۰:۰۰۱۷/۱۰/۹۳سیدمجید هاشمی دهکردی—-
۲۶۹۱۰۱۱۳۴تفسیرموضوعی قران۲۳۵۱۵:۰۰۲۱/۱۰/۹۳بهزاد ضیائی—-
۲۷۰۱۰۱۱۳۴تفسیرموضوعی قران۲۳۵۱۵:۰۰۲۱/۱۰/۹۳بهزاد ضیائی—-
۲۷۱۱۰۱۱۳۴تفسیرموضوعی قران۲۳۵۱۵:۰۰۲۱/۱۰/۹۳بهزاد ضیائی—-
۲۷۲۱۰۱۱۳۴تفسیرموضوعی قران۲۳۵۱۵:۰۰۲۱/۱۰/۹۳بهزاد ضیائی—-
۲۷۳۱۰۱۱۳۴تفسیرموضوعی قران۲۳۵۱۵:۰۰۲۱/۱۰/۹۳بهزاد ضیائی—-
۲۷۴۱۰۱۱۳۴تفسیرموضوعی قران۲۳۵۱۵:۰۰۲۱/۱۰/۹۳بهزاد ضیائی—-
۲۷۵۱۰۱۱۳۴تفسیرموضوعی قران۲۳۵۱۵:۰۰۲۱/۱۰/۹۳علی عبدالهی—-
۲۷۶۱۰۱۱۳۴تفسیرموضوعی قران۲۳۵۱۵:۰۰۲۱/۱۰/۹۳علی عبدالهی—-
۲۷۷۱۰۱۱۳۴تفسیرموضوعی قران۲۰۱۵:۰۰۲۱/۱۰/۹۳علی عبدالهی—-
۲۷۸۱۰۱۱۳۴تفسیرموضوعی قران۲۳۵۱۵:۰۰۲۱/۱۰/۹۳علی عبدالهی—-
۸۱۴۳۱۵۲۵۳۱۱۸جامعه شناسی جنایی۲۲۵پنج شنبه۱۰:۰۰ ۰۸:۰۰عادی/۱۳:۲۵/۱۰/۹۳کریم صالحی—-
۸۱۳۷۱۵۲۵۳۱۱۸جامعه شناسی جنایی۲۲۵پنج شنبه۱۵:۰۰ ۱۳:۰۰عادی/۱۳:۲۵/۱۰/۹۳کریم صالحی—-
۸۱۳۰۱۵۲۵۳۱۱۷جرم شناسی۲۲۵پنج شنبه۱۷:۰۰ ۱۵:۰۰عادی/۱۵:۲۵/۱۰/۹۳کریم صالحی—-
۸۱۲۳۱۵۲۵۳۱۱۷جرم شناسی۲۲۵پنج شنبه۱۲:۰۰ ۱۰:۰۰عادی/۱۵:۰۰۲۵/۱۰/۹۳کریم صالحی—-
۸۱۱۷۱۵۲۵۳۱۱۳حقوق جزای اختصاصی ۱۲۲۵چهار شنبه۱۵:۰۰ ۱۳:۰۰عادی/۱۵:۱۵/۱۰/۹۳یاسین صعیدی—-
۸۱۱۱۱۵۲۵۳۱۱۳حقوق جزای اختصاصی ۱۲۲۵چهار شنبه۱۷:۰۰ ۱۵:۰۰عادی/۱۵:۱۵/۱۰/۹۳یاسین صعیدی—-
۸۱۴۰۱۵۲۵۳۱۱۱حقوق جزای بین الملل۲۲۵چهار شنبه۱۷:۰۰ ۱۵:۰۰عادی/۱۳:۱۹/۱۰/۹۳امین امانی—-
۸۱۴۶۱۵۲۵۳۱۱۱حقوق جزای بین الملل۲۲۵چهار شنبه۱۷:۰۰ ۱۵:۰۰عادی/۱۳:۱۹/۱۰/۹۳بیژن سلیمانی—-
۸۱۱۳۱۵۲۵۳۱۱۴حقوق جزای عمومی ۱۲۲۵۱۷:۰۰ ۱۵:۰۰عادی/۱۵:۰۰۲۰/۱۰/۹۳سید علی جزایری—-
۸۱۱۹۱۵۲۵۳۱۱۴حقوق جزای عمومی ۱۲۲۵چهار شنبه۱۲:۰۰ ۱۰:۰۰عادی/۱۵:۲۰/۱۰/۹۳الهام حیدری—-
۸۱۲۸۱۵۲۵۳۱۲۹حقوق جزای عمومی ۲۱۲۵چهار شنبه۱۰:۰۰ ۰۸:۰۰عادی/۱۳:۰۰۲۰/۱۰/۹۳الهام حیدری—-
۸۱۴۸۱۵۲۵۳۱۲۹حقوق جزای عمومی ۲۱۲۵چهار شنبه۱۵: ۱۳:۰۰هفته اول/۱۳:۲۰/۱۰/۹۳الهام حیدری—-
۸۱۳۸۱۵۲۵۳۱۱۰حقوق کیفری اقتصادی۱۲۵جمعه۱۷:۰۰ ۱۵:۰۰هفته اول/۱۳:۱۵/۱۰/۹۳حسن عالی پور—-
۸۱۴۴۱۵۲۵۳۱۱۰حقوق کیفری اقتصادی۱۲۵چهار شنبه۱۷:۰۰ ۱۵:۰۰هفته دوم/۱۳:۰۰۱۵/۱۰/۹۳حسن عالی پور—-
۲۵۳۵۱۴۱۳۴۷داروشناسی (فارماکولوژی ).۳۴۰یکشنبه۱۱:۰۰ ۰۸:۰۰عادی/۱۰:۰۰۲۵/۱۰/۹۳فیروزه سقائی—-
۳۴۰۱۰۱۱۳۶دانش خانواده وجمعیت۲۳۵۱۵:۰۰۱۸/۱۰/۹۳علیرضا ملک محمدی—-
۳۴۱۱۰۱۱۳۶دانش خانواده وجمعیت۲۳۵۱۵:۰۰۱۸/۱۰/۹۳علیرضا ملک محمدی—-
۳۴۲۱۰۱۱۳۶دانش خانواده وجمعیت۲۳۵۱۵:۰۰۱۸/۱۰/۹۳علیرضا ملک محمدی—-
۳۴۳۱۰۱۱۳۶دانش خانواده وجمعیت۲۳۵۱۵:۰۰۱۸/۱۰/۹۳علیرضا ملک محمدی—-
۳۴۴۱۰۱۱۳۶دانش خانواده وجمعیت۲۳۵۱۵:۰۰۱۸/۱۰/۹۳داریوش احمدی دستگردی—-
۳۴۵۱۰۱۱۳۶دانش خانواده وجمعیت۲۳۵۱۵:۰۰۱۸/۱۰/۹۳داریوش احمدی دستگردی—-
۳۵۰۱۰۱۱۳۶دانش خانواده وجمعیت۲۳۵۱۵:۰۰۱۸/۱۰/۹۳حکمت الله محمد علیزاده سامانی—-
۳۵۱۱۰۱۱۳۶دانش خانواده وجمعیت۲۳۵۱۵:۰۰۱۸/۱۰/۹۳حکمت الله محمد علیزاده سامانی—-
۸۲۲۹۱۵۲۷۱۲۱۱روانشناسی تجربی۲۲۵پنج شنبه۱۰:۰۰ ۰۸:۰۰عادی/سه شنبه۱۰:۰۰ ۰۸:۰۰عادی/۱۰:۲۵/۱۰/۹۳احمد غضنفری—-
۸۲۳۳۱۵۲۷۱۲۱۱روانشناسی تجربی۲۲۵چهار شنبه۱۰:۰۰ ۰۸:۰۰عادی/سه شنبه۱۲:۰۰ ۱۰:۰۰عادی/۱۰:۲۵/۱۰/۹۳احمد غضنفری—-
۸۲۱۴۱۵۲۷۱۱۱۴روانشناسی رشد پیشرفته۲۲۵پنج شنبه۱۰:۰۰ ۰۸:۰۰عادی/۱۵:۰۲/۱۱/۹۳طیبه شریفی—-
۸۲۱۸۱۵۲۷۱۱۱۴روانشناسی رشد پیشرفته۲۲۵جمعه۱۰:۰۰ ۰۸:۰۰عادی/۱۵:۰۲/۱۱/۹۳طیبه شریفی—-
۸۲۳۵۹۲۶۸۵۳۰روانشناسی رشد(جبرانی)۲۲۵چهار شنبه۱۲:۰۰ ۱۰:۰۰عادی/۱۵:۱۳/۱۰/۹۳طیبه شریفی—-
۸۲۳۸۹۸۸۱۳۰۹روانشناسی شخصیت(جبرانی)۲۲۵پنج شنبه۱۰:۰۰ ۰۸:۰۰عادی/۱۵:۰۰۱۵/۱۰/۹۳محمد قاسمی—-
۸۲۱۵۱۵۲۷۱۱۱۸روانشناسی عمومی پیشرفته۳۲۵جمعه۱۸:۰۰ ۱۵:۰۰عادی/۱۵:۲۵/۱۰/۹۳ناصر باقری—-
۸۲۱۱۱۵۲۷۱۱۱۸روانشناسی عمومی پیشرفته۳۲۵پنج شنبه۱۸:۰۰ ۱۵:۰۰عادی/۱۵:۲۵/۱۰/۹۳ناصر باقری—-
۸۲۴۰۹۸۸۰۳۵۸روانشناسی یادگیری (جبرانی)۲۲۵چهار شنبه۱۰:۰۰ ۰۸:۰۰عادی/۱۵:۲۰/۱۰/۹۳طیبه شریفی—-
۸۲۱۷۱۵۲۷۱۱۱۲روانشناسی یادگیری و تفکر۲۲۵جمعه۱۲:۰۰ ۱۰:۰۰عادی/۱۵:۲۸/۱۰/۹۳طیبه شریفی—-
۸۲۱۳۱۵۲۷۱۱۱۲روانشناسی یادگیری و تفکر۲۲۵پنج شنبه۱۵:۰۰ ۱۳:۰۰عادی/۱۵:۲۸/۱۰/۹۳طیبه شریفی—-
۸۲۱۹۱۵۲۷۱۳۱۱روانشناسی کودکان استثنایی۲۲۵چهار شنبه۱۲:۰۰ ۱۰:۰۰عادی/۱۳:۲۵/۱۰/۹۳محمد قاسمی—-
۸۲۲۴۱۵۲۷۱۳۱۱روانشناسی کودکان استثنایی۲۲۵جمعه۱۰:۰۰ ۰۸:۰۰عادی/۱۳:۲۵/۱۰/۹۳محمد قاسمی—-
۸۲۳۴۱۵۲۷۱۳۱۱روانشناسی کودکان استثنایی۲۲۵چهار شنبه۱۵:۰۰ ۱۳:۰۰عادی/۱۰:۳۰/۱۰/۹۳محمد قاسمی—-
۸۲۳۰۱۵۲۷۱۳۱۱روانشناسی کودکان استثنایی۲۲۵پنج شنبه۱۵:۰۰ ۱۳:۰۰عادی/۱۰:۳۰/۱۰/۹۳محمد قاسمی—-
۳۵۲۴۰۰۳۰۴روخوانی قرآن کریم۱۰۱۵:۰۰۱۸/۱۰/۹۳—-
۳۵۳۴۰۰۳۰۴روخوانی قرآن کریم۱۰۱۵:۰۰۱۸/۱۰/۹۳—-
۳۵۴۴۰۰۳۰۴روخوانی قرآن کریم۱۰۱۵:۰۰۱۸/۱۰/۹۳—-
۳۵۵۴۰۰۳۰۴روخوانی قرآن کریم۱۰۱۵:۰۰۱۸/۱۰/۹۳—-
۳۵۶۴۰۰۳۰۴روخوانی قرآن کریم۱۰۱۵:۰۰۱۸/۱۰/۹۳—-
۳۵۷۴۰۰۳۰۴روخوانی قرآن کریم۱۰۱۵:۰۰۱۸/۱۰/۹۳—-
۳۵۸۴۰۰۳۰۴روخوانی قرآن کریم۱۰۱۵:۰۰۱۸/۱۰/۹۳—-
۳۵۹۴۰۰۳۰۴روخوانی قرآن کریم۱۰۱۵:۰۰۱۸/۱۰/۹۳—-
۳۶۰۴۰۰۳۰۴روخوانی قرآن کریم۱۰۱۵:۰۰۱۸/۱۰/۹۳—-
۳۶۱۴۰۰۳۰۴روخوانی قرآن کریم۱۰۱۵:۰۰۱۸/۱۰/۹۳—-
۳۶۲۴۰۰۳۰۴روخوانی قرآن کریم۱۰۰۰:۰۰ / / —-
۳۶۳۴۰۰۳۰۴روخوانی قرآن کریم۱۰۰۰:۰۰ / / —-
۳۶۴۴۰۰۳۰۴روخوانی قرآن کریم۱۰۰۰:۰۰ / / —-
۳۶۵۴۰۰۳۰۴روخوانی قرآن کریم۱۰۰۰:۰۰ / / —-
۳۶۶۴۰۰۳۰۴روخوانی قرآن کریم۱۰۰۰:۰۰ / / —-
۳۷۶۴۰۰۳۰۴روخوانی قرآن کریم۱۳۰شنبه۱۰:۰۰ ۰۸:۰۰عادی/۰۰:۰۰ / / اسدالله مجدزاده—-
۳۷۷۴۰۰۳۰۴روخوانی قرآن کریم۱۳۰شنبه۱۲:۰۰ ۱۰:۰۰عادی/۰۰:۰۰ / / اسدالله مجدزاده—-
۳۷۸۴۰۰۳۰۴روخوانی قرآن کریم۱۳۰شنبه۱۵:۰۰ ۱۳:۰۰عادی/۰۰:۰۰ / / اسدالله مجدزاده—-
۳۷۹۴۰۰۳۰۴روخوانی قرآن کریم۱۳۰شنبه۱۷:۰۰ ۱۵:۰۰عادی/۰۰:۰۰ / / اسدالله مجدزاده—-
۸۱۳۴۹۵۱۰۰۰۱۶روش تحقیق جبرانی۲۲۰چهار شنبه۱۰:۰۰ ۰۸:۰۰عادی/۰۰:۰۰ / / حجت الله مرادی—-
۸۱۲۷۹۵۱۰۰۰۱۶روش تحقیق جبرانی۲۲۵چهار شنبه۱۲:۰۰ ۱۰:۰۰عادی/۰۰:۰۰ / / حجت الله مرادی—-
۸۲۳۱۹۵۱۰۰۰۱۷روش تحقیق در روان شناسی۳۲۵پنج شنبه۱۲:۰۰ ۱۰:۰۰عادی/سه شنبه۱۲:۰۰ ۱۰:۰۰عادی/۱۰:۰۰۲۸/۱۰/۹۳طیبه شریفی—-
۸۲۳۶۹۵۱۰۰۰۱۷روش تحقیق در روان شناسی۳۲۵چهار شنبه۱۷:۰۰ ۱۵:۰۰عادی/سه شنبه۱۷:۰۰ ۱۵:۰۰عادی/۱۰:۰۰۲۸/۱۰/۹۳طیبه شریفی—-
۸۲۲۵۱۵۲۷۱۱۱۵روشهای آماری پیشرفته۲۲۵جمعه۱۲:۰۰ ۱۰:۰۰عادی/۱۳:۳۰/۱۰/۹۳محمد قاسمی—-
۸۲۲۰۱۵۲۷۱۱۱۵روشهای آماری پیشرفته۲۲۵چهار شنبه۱۵:۰۰ ۱۳:۰۰عادی/۱۳:۳۰/۱۰/۹۳محمد قاسمی—-
۲۵۲۵۱۴۱۵۲۳زبان تخصصی پرستاری۲۳۰دوشنبه۱۰:۰۰ ۰۸:۰۰عادی/۱۳:۰۰۱۳/۱۰/۹۳سیمین طهماسبی—-
۸۱۲۵۱۵۲۵۳۱۱۹سمینار۱۲۰جمعه۱۵:۰۰ ۱۳:۰۰هفته اول/۰۰:۰۰ / / حسن عالی پور—-
۸۱۳۲۱۵۲۵۳۱۱۹سمینار۱۲۰جمعه۱۵:۰۰ ۱۳:۰۰هفته دوم/۰۰:۰۰ / / حسن عالی پور—-
۳۳۱۳۲۸۱۱۱۰عربی تخصصی۱۳۵دوشنبه۰۹:۰۰ ۰۸:۰۰عادی/۰۰:۰۰ / / کبری سپهری—-
۸۲۲۲۱۵۲۷۱۱۱۶علم النفس دانشمندان اسلامی و مقایسه آن با روانشناسی۲۲۵پنج شنبه۱۷:۰۰ ۱۵:۰۰عادی/۱۳:۰۲/۱۱/۹۳علی ملک زاده—-
۸۲۲۷۱۵۲۷۱۱۱۶علم النفس دانشمندان اسلامی و مقایسه آن با روانشناسی۲۲۵پنج شنبه۱۵:۰۰ ۱۳:۰۰عادی/۱۳:۰۲/۱۱/۹۳علی ملک زاده—-
۲۵۱۸۱۰۴۷۱۶فرایندیادگیری واصول اموزش به بیمار۱۳۰یکشنبه۱۲:۰۰ ۱۰:۰۰هفته اول/۱۰:۰۰۱۴/۱۰/۹۳سیمین طهماسبی—-
۲۵۳۰۵۳۱۰۲۳۱۹فناوری اطلاعات درپرستاری۱۳۰شنبه۱۷:۰۰ ۱۵:۰۰هفته اول/۱۳:۰۰۲۶/۱۰/۹۳محمد اسماعیلی فارسانی—-
۲۵۳۷۵۳۱۰۲۳۱۹فناوری اطلاعات درپرستاری۱۴۰شنبه۱۵:۰۰ ۱۳:۰۰هفته اول/۱۳:۰۰۲۶/۱۰/۹۳محمد اسماعیلی فارسانی—-
۲۵۱۵۱۴۱۴۳۸کارآموزی اصول وفنون پرستاری۱۳۰۰۰:۰۰ / / بیمارستان پرستاری—-
۲۵۰۶۱۴۱۴۳۸کارآموزی اصول وفنون پرستاری۱۳۰۰۰:۰۰ / / بیمارستان پرستاری—-
۲۵۵۵۱۴۱۴۰۹کارآموزی بهداشت جامعه (۲).۱۳۵۰۰:۰۰ / / مرکزبهداشت استان—-
۲۵۶۳۵۳۱۰۲۱۲۹کارآموزی بهداشت مادران۱۳۵۰۰:۰۰ / / بیمارستان پرستاری—-
۲۵۶۲۱۴۱۴۸۷کارآموزی داخلی جراحی ۳۲۳۵۰۰:۰۰ / / بیمارستان پرستاری—-
۲۵۳۱۱۴۱۴۸۶کارآموزی داخلی جراحی۲۲۳۰۰۰:۰۰ / / بیمارستان پرستاری—-
۲۵۵۷۱۴۱۴۱۳کارآموزی روانی۱۳۵۰۰:۰۰ / / بیمارستان پرستاری—-
۲۵۴۷۱۴۱۴۱۳کارآموزی روانی۱۳۵۰۰:۰۰ / / بیمارستان پرستاری—-
۲۵۴۶۵۳۱۰۲۲۱۲کاراموزی بهداشت جامعه۱۳۵۰۰:۰۰ / / مرکزبهداشت استان—-
۲۵۳۸۵۳۱۰۲۲۱۲کاراموزی بهداشت جامعه۱۴۰۰۰:۰۰ / / مرکزبهداشت استان—-
۲۵۳۹۱۴۱۴۳۰کاراموزی داخلی جراحی پرستاری۱۱۴۰۰۰:۰۰ / / بیمارستان پرستاری—-
۲۵۲۴۱۴۱۴۳۰کاراموزی داخلی جراحی پرستاری۱۱۳۰۰۰:۰۰ / / بیمارستان پرستاری—-
۲۵۴۵۵۳۱۰۲۲۱۷کاراموزی داخلی جراحی۴۲۳۵۰۰:۰۰ / / بیمارستان پرستاری—-
۲۵۵۴۵۳۱۰۲۲۱۷کاراموزی داخلی جراحی۴۲۳۵۰۰:۰۰ / / بیمارستان پرستاری—-
۲۵۶۴۵۳۱۰۲۲۱۷کاراموزی داخلی جراحی۴۲۳۵۰۰:۰۰ / / بیمارستان پرستاری—-
۲۵۵۳۵۳۱۰۲۲۱۱کاراموزی کودکان۱۳۵۰۰:۰۰ / / بیمارستان پرستاری—-
۲۵۴۴۵۳۱۰۲۲۱۱کاراموزی کودکان۱۳۵۰۰:۰۰ / / بیمارستان پرستاری—-
۸۲۳۹۲۷۱۰۰۲کاربرد آزمونهای هوش وشخصیت(جبرانی)۲۲۵چهار شنبه۱۷:۰۰ ۱۵:۰۰عادی/۱۵:۱۷/۱۰/۹۳احمد غضنفری—-
۸۲۴۲۲۷۱۰۰۲کاربرد آزمونهای هوش وشخصیت(جبرانی)۲۲۵چهار شنبه۱۲:۰۰ ۱۰:۰۰عادی/۱۵:۱۷/۱۰/۹۳احمد غضنفری—-
۱۴۵۷۸۴۱۰۸۶۰۴کارگاه جوشکاری و ورق کاری۱۰سه شنبه۱۱:۰۰ ۰۸:۰۰عادی/۰۰:۰۰ / / گروه—-
۲۵۶۸۵۳۱۰۲۲۲۵کارورزی اصول مدیریت پرستاری۲۶۰۰۰:۰۰ / / بیمارستان پرستاری—-
۲۵۷۶۵۳۱۰۲۲۲۸کارورزی بهداشت جامعه۳۶۰۰۰:۰۰ / / مرکزبهداشت استان—-
۲۵۶۹۵۳۱۰۲۲۲۷کارورزی بهداشت روان۱۶۰۰۰:۰۰ / / بیمارستان پرستاری—-
۲۵۷۲۵۳۱۰۲۲۱۹کارورزی بهداشت مادران۲٫۵۶۰۰۰:۰۰ / / بیمارستان پرستاری—-
۲۵۶۷۵۳۱۰۲۲۱۴کارورزی پرستاری در بحران۲۶۰۰۰:۰۰ / / بیمارستان پرستاری—-
۲۵۶۶۵۳۱۰۲۲۲۶کارورزی پرستاری ویژه۳۶۰۰۰:۰۰ / / بیمارستان پرستاری—-
۲۵۷۵۵۳۱۰۲۲۲۲کارورزی داخلی جراحی ۳۳۶۰۰۰:۰۰ / / بیمارستان پرستاری—-
۲۵۶۵۵۳۱۰۲۲۲۳کارورزی داخلی جراحی ۴۳۶۰۰۰:۰۰ / / بیمارستان پرستاری—-
۲۵۷۳۱۴۱۵۱۷کارورزی داخلی و جراحی (۱).۱۶۰۰۰:۰۰ / / بیمارستان پرستاری—-
۲۵۷۴۱۰۴۷۰۸کارورزی داخلی وجراحی (۲).۱۶۰۰۰:۰۰ / / بیمارستان پرستاری—-
۲۵۷۱۵۳۱۰۲۲۲۴کارورزی کودکان۱۱۶۰۰۰:۰۰ / / بیمارستان پرستاری—-
۲۵۷۰۵۳۱۰۲۲۲۹کارورزی کودکان۲۱٫۵۶۰۰۰:۰۰ / / بیمارستان پرستاری—-
۸۲۳۷۱۵۲۷۱۱۱۰مباحث جدید در آسیب شناسی روانی۲۲۵چهار شنبه۱۵:۰۰ ۱۳:۰۰عادی/۱۰:۰۲/۱۱/۹۳طیبه شریفی—-
۸۲۳۲۱۵۲۷۱۱۱۰مباحث جدید در آسیب شناسی روانی۲۲۵پنج شنبه۱۷:۰۰ ۱۵:۰۰عادی/۱۰:۰۲/۱۱/۹۳طیبه شریفی—-
۸۲۴۳۹۲۱۱۶۳۸مبانی کامپیوتر۲۲۵چهار شنبه۱۷:۰۰ ۱۵:۰۰عادی/پنج شنبه۱۷:۰۰ ۱۵:۰۰عادی/۱۵: / / —-
۸۱۲۰۹۲۱۱۶۳۸مبانی کامپیوتر۲۲۵پنج شنبه۱۰:۰۰ ۰۸:۰۰عادی/۰۰:۰۰ / / گروه گروه—-
۸۱۱۵۹۲۱۱۶۳۸مبانی کامپیوتر۲۲۵پنج شنبه۱۲:۰۰ ۱۰:۰۰عادی/۰۰:۰۰ / / گروه گروه—-
۸۱۲۱۱۵۲۵۳۱۲۰متون حقوق به زبان خارجی۲۲۵پنج شنبه۱۵:۰۰ ۱۳:۰۰عادی/۱۵:۰۰۲۴/۱۰/۹۳کامران قدوسی—-
۸۱۱۴۱۵۲۵۳۱۲۰متون حقوق به زبان خارجی۲۲۵پنج شنبه۱۰:۰۰ ۰۸:۰۰عادی/۱۵:۰۰۲۴/۱۰/۹۳کامران قدوسی—-
۸۱۲۴۱۵۲۵۳۱۱۲متون فقه جزایی۳۲۵پنج شنبه۱۱:۰۰ ۰۸:۰۰عادی/۱۳:۲۲/۱۰/۹۳دکتر مریم نقدی—-
۸۱۳۱۱۵۲۵۳۱۱۲متون فقه جزایی۳۲۵جمعه۱۱:۰۰ ۰۸:۰۰عادی/۱۳:۲۲/۱۰/۹۳دکتر خاطره شاهین فرد—-
۸۱۱۶۱۵۲۵۳۱۲۸مسئولیت مدنی۲۲۵پنج شنبه۱۵:۰۰ ۱۳:۰۰عادی/۱۵:۲۷/۱۰/۹۳نادر پورارشد—-
۸۱۲۲۱۵۲۵۳۱۲۸مسئولیت مدنی۲۲۵پنج شنبه۱۷:۰۰ ۱۵:۰۰عادی/۱۵:۲۷/۱۰/۹۳نادر پورارشد—-
۸۱۳۶۱۵۲۶۶۱۱۱منطق قدیم و جدید جبرانی۲۲۵چهار شنبه۱۰:۰۰ ۰۸:۰۰عادی/۱۳:۱۳/۱۰/۹۳علی ملک زاده—-
۸۱۴۲۱۵۲۶۶۱۱۱منطق قدیم و جدید جبرانی۲۲۵چهار شنبه۱۲:۰۰ ۱۰:۰۰عادی/۱۳:۱۳/۱۰/۹۳علی ملک زاده—-
۸۲۱۶۱۵۲۷۱۱۱۷نظریه های شخصیت۲۲۵جمعه۱۵:۰۰ ۱۳:۰۰عادی/۱۵:۳۰/۱۰/۹۳محمد قاسمی—-
۸۲۱۲۱۵۲۷۱۱۱۷نظریه های شخصیت۲۲۵پنج شنبه۱۲:۰۰ ۱۰:۰۰عادی/۱۵:۳۰/۱۰/۹۳محمد قاسمی—-
۸۲۲۸۲۷۱۰۰۳نوروسایکو فیزیولوژی۲۲۵جمعه۱۹:۰۰ ۱۷:۰۰عادی/۱۳:۲۳/۱۰/۹۳محمد قاسمی—-
۸۲۲۳۲۷۱۰۰۳نوروسایکو فیزیولوژی۲۲۵چهار شنبه۱۷:۰۰ ۱۵:۰۰عادی/۱۳:۲۳/۱۰/۹۳محمد قاسمی—-

درباره‌ی شادی مولایی

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شد.خانه های ضروری نشانه گذاری شده است. *

*