آخرین خبرها

Recent Posts

دانلود کتاب تفسیر نوار قلب (ECG)

کتاب تفسیر نوار قلب (ECG) در دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران – معاونت سلامت – دفتر پرستاری و مامایی توسط: سرکار خانم خورشید وسکویی، رئیس اداره پرستاری سرکار خانم آذر طل، کارشناس ارشد بهداشت، سوپر وایزر آموزشی بیمارستان دکتر شریعتی تهران سرکار خانم بهاره غفور زاده، کارشناس پرستاری (درمانگاه اورژانس) تهیه شده است.   فهرست های مطالب کتاب تفسیر نوار قلب (ECG) به شرح زیر میباشد. دریافت کتاب  تفسیر نوار قلب (ECG)  به صورت pdf ادامه مطلب »

    هیپرتیروئیدیسم (Hyperthyroidism)

    ﺗﻴﺮﻭﺋﻴﺪ ﭼﻴﺴﺖ؟ ﻏﺪﻩ ﺗﻴﺮﻭﯾﻴﺪ ﯾﮏ ﻏﺪﻩ ﭘﺮﻭﺍﻧﻪ ﺍی ﺷﮑﻞ ﺩﺭ ﺟﻠﻮی ﮔﺮﺩﻥ، مقابل ﻧﺎی ﺍﺳﺖ ﻭ ﻫﻮﺭﻣﻮﻧﯽ ﺑﻪ ﻧﺎﻡ ﺗﻴﺮﻭﮐﺴﻴﻦ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﻫﻮﺭﻣﻮﻥ ﻫﺎی ﺗﻴﺮﻭﺋﻴﺪ ﺩﺭ ﺭﺷﺪ ﺟﺴﻤﯽ ﻭ ﻋﺼﺒﯽ، ﻋﻤﻠﮑﺮﺩ ﻁﺒﻴﻌﯽ ﻣﻐﺰ، ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻋﺼﺒﯽ، ﺣﻔﻆ ﺩﻣﺎی ﺑﺪﻥ ﻭ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺍﻧﺮژی ﻭ ﺳﻮﺧﺖ ﻭ ﺳﺎﺯ ﺑﺪﻥ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺑﺴﺰﺍﯾﯽ ﺩﺍﺭﻧﺪ. ﻧﻘﺶ ﺍﺻﻠﯽ ﻏﺪﻩ ﺗﻴﺮﻭﯾﻴﺪ، ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺳﻮﺧﺖ ﻭ ﺳﺎﺯ ﻭ ﻋﻤﻠﮑﺮﺩ ﺳﻠﻮﻝ ﻫﺎی ﺑﺪﻥ ﺍﺯ ﻁﺮﯾﻖ ﺗﺮﺷﺢ ﻫﻮﺭﻣﻮﻥ ﻫﺎی  ﺗﻴﺮﻭﺋﻴﺪ ﺑﻪ ﺩﺍﺧﻞ ﺧﻮﻥ ﺍﺳﺖ. ﺑﻪ ﻁﻮﺭ ﻛﻠﻲ ﺩﻭ ﻧﻮﻉ ﺑﻴﻤﺎﺭﻱ ﺗﻴﺮﻭﺋﻴﺪ ﺩﺍﺭﻳﻢ: ۱ ( . ﻛﻢ ﻛﺎﺭﻱ ﺗﻴﺮﻭﺋﻴﺪ ) ﻫﻴﭙﻮﺗﻴﺮﻭﺋﻴﺪﻳﺴﻢ ۲ ( . ﭘﺮﻛﺎﺭﻱ ﺗﻴﺮﻭﺋﻴﺪ )ﻫﻴﭙﺮﺗﻴﺮﻭﺋﻴﺪﻳﺴﻢ   Hyperthyroidism ﭘﺮﮐﺎﺭی ﺗﻴﺮﻭﺋﻴﺪ ﯾﺎ ﻫﻴﭙﺮﺗﻴﺮﻭﺋﻴﺪﯾﺴﻢ ﭘﺮﮐﺎﺭ ی ﺗﻴﺮﻭﺋﻴﺪ ﻋﺒﺎﺭ ﺕ ﺍﺳﺖ ﺍﺯ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺑﻴﺶ ﺍﺯ ﺣﺪ ﻁﺒﻴﻌﯽ ﻏﺪﻩ ﺗﻴﺮﻭﺋﻴﺪ، ﮐﻪ ﻫﻮﺭﻣﻮﻥ ﻫﺎ ی ﻣﺘﺮﺷﺤﻪ ﺍﺯ ﺁ ﻥ ﺩﺭ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺗﻤﺎﻡ ﮐﺎﺭﻫﺎی ﺑﺪﻥ ﻧﻘﺶ ﺩﺍﺭﻧﺪ .ﺩﺭ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺍﯾﻦ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺑﻴﺶ ﺍﺯ ﺣﺪ، ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻫﻮﺭﻣﻮﻥﻫﺎی ﺗﻴﺮﻭﺋﻴﺪ ﺍﻓﺰﺍﯾﺶ ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ ﺷﺎﯾﻌﺘﺮﯾﻦ ﻧﻮ ﻉ ﭘﺮﮐﺎﺭ ی ﺗﻴﺮﻭﺋﻴﺪ، ﺑﻴﻤﺎﺭی  ﮔﺮﯾﻮﺯ  نام دارد. ﭘﺮﮐاری تیروئید، ﺑﺰﺭﮔﺴﺎﻻﻥ ۲۰-۵۰ ﺳﺎﻟﻪ  ﻭ ﻋﻤﺪﺗﺎ زنان ﺭﺍ ﮔﺮﻓﺘﺎﺭ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ. ﻋﻠﻞ ﻭ ﺍﻧﻮﺍﻉ ﭘﺮﮐﺎﺭی ﺗﻴﺮﻭﺋﻴﺪ ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﺑﻴﻤﺎﺭی (ﻫﻴﭙﺮﺗﻴﺮﻭﺋﻴﺪﯾﺴﻢ) ﺗﻴﺮﻭﺋﻴﺪ ﺑﺴﻴﺎﺭ ﻓﻌﺎﻝ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺗﻴﺮﻭﮐﺴﻴﻦ ﺧﻴﻠﯽ ﺯﯾﺎﺩ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺩﺭﺻﻮﺭﺕ ﺷﺪﺕ ﺁﻥ، ﺑﻪ ﺁﻥ ﺗﻴﺮﻭﺗﻮﮐﺴﻴﮑﻮﺯ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ. ﺍﯾﻦ ﻋﺎﺭﺿﻪ ﺩﺭ ﺯﻧﺎﻥ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺍﺯ ﻣﺮﺩﺍﻥ ﺑﺮﻭﺯ ﻣﯽﮐﻨﺪ. ... ادامه مطلب »

      آرتریت روماتوئید (Rheumatoid arthritis)

      روماتیسم مفصلی چیست؟ آرتریت روماتوئید (Rheumatoid arthritis) روماتیسم مفصلی یا آرتریت روماتوئید، یک بیماری سیستمیک و مزمن است که باعث تخریب غضروف و ایجاد ضایعات استخوانی می‌شود. این بیماری معمولا در سنین ۳۰ تا ۵۰ سالگی بروز می‌کند و در زنان شایع‌تر است. آرتریت بصورت قرینه‌ است، یعنی اگر یک زانو یا دست درگیر باشد، به احتمال زیاد طرف مقابل نیز درگیر می شود. در برخی افراد، بیماری از شدت کمی برخوردار بوده و با حداقل ضایعات مفصلی، در مدتی کوتاه همراه می‌باشد، ولی در برخی دیگر ضایعات پیشرونده و مزمن، به صورت پلی آرتریت می‌باشد و باعث اختلال در عملکرد مفاصل می‌شود. نشانه‌ها بیماری شروع آهسته یا ناگهانی دارد و با علائم درد، تورم، گرمی، محدودیت حرکت و خشکی صبحگاهی مفاصل همراه است. درد مفاصل با استراحت و بی‌حرکتی تشدید شده و به مرور زمان در طی روز و با کار کردن و فعالیت آرام تسکین پیدا می‌کند. التهاب مفصل به مرور زمان باعث تخریب غضروف مفصلی و ساییدگی استخوان و به دنبال آن تغییر شکل مفصل می‌شود. در بیماری آرتریت، بیشتر مفاصل‌‌ انگشتان و کف دست‌، مچ‌ دست‌، آرنج‌ دست، پا، مچ‌ پا و گاهی اوقات مهره‌های گردنی درگیر می‌شوند. بیماران ممکن است علائم خارج مفصلی (سیستمیک) مانند ... ادامه مطلب »